Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied van de algemene gebruiksvoorwaarden

 • Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de “Voorwaarden”) geven de voorwaarden weer onder dewelke de heer Philippe Kempinaire [gedomicilieerd te Neerweg 5 te 2800 Mechelen, België, en ingeschreven in het H.R. Antwerpen onder het nr. 344.668](hierna aangeduid als “Jobs4Tourism”) u (de “Kandidaat”) toegang verschaft tot zijn Web Site op het internet (de “Site”) en de diensten die betrekking hebben tot deze Site.
 • Deze Voorwaarden beheersen het gebruik van de Site en worden geïncorporeerd in de vorm van een verwijzing en maken deel uit van elk Kandidaats’ registratie formulier. Op dit formulier dient de Kandidaat een paswoord in te geven en de “Ik heb gelezen en ik ga akkoord met het privacy beleid en de algemene gebruiksvoorwaarden” knop aan te klikken. Kandidaten zijn er zich van bewust en aanvaarden dat het aanklikken van deze “Ik heb gelezen en ik ga akkoord met het privacy beleid en de algemene gebruiksvoorwaarden” knop inhoudt dat de ze zich expliciet hebben akkoord om verbonden te zijn door deze Voorwaarden. Verder verklaren de Kandidaten dat bij gebruik van de Site zij de toepassing van deze Voorwaarden herbevestigen.
 • Jobs4Tourism heeft het recht om ten allen tijde de Voorwaarden aan te passen, te veranderen en/of aan te vullen door het weergeven van de aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules op de Site. Jobs4Tourism verbindt zich ertoe de Kandidaten op de hoogte te brengen bij wijze van berichtweergave op de Site waarin de aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules tot de Voorwaarden hetzij in hun volledigheid worden weergegeven, hetzij een verwijzing wordt gemaakt naar een specifieke clausule. Dit bericht zal worden weergegeven gedurende een termijn van minimum dertig (30) dagen volgend op de aanpassing, verandering en/of aanvulling. De aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules zijn onmiddellijk van kracht een (1) dag nadat ze werden weergegeven op de Site. Dergelijke aanpassingen, veranderingen en/of aanvullingen binden de Kandidaten op voorwaarde dat deze Kandidaten hun kandidatuur niet opzeggen tien (10) dagen nadat de aangepaste, veranderde en/of aangevulde clausules werden weergegeven (hetzij in hun geheel, hetzij als verwijzing naar specifieke clausules).
 • De Kandidaten zijn er zich van bewust dat het onmogelijk is de Voorwaarden slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Elke aanvaarding brengt automatisch de volledige aanvaarding van de Voorwaarden met zich mee.
 • De toegang tot deze Site staat niet open aan minderjarigen (t.t.z. personen jonger dan 18 jaar).
 • Jobs4Tourism behoudt het discretionair recht om Kandidaten te weigeren indien ze niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden zoals deze worden vastgelegd door Jobs4Tourism naar eigen goeddunken, doch mits het respecteren van al de van toepassing zijnde wetgeving.
 • De fundamenten van de Site zijn het wederzijds vertrouwen en deze Voorwaarden dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel om dit vertrouwen te bestendigen bij alle gebruikers van de Site [hetzij kandidaten, hetzij de mogelijke werkgevers en agenten op zoek naar een geschikte kandidaat (hierna aangeduid als “Werkgevers”)].
 • Het is aangewezen voor de Kandidaat om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken.
 • De Kandidaten verbinden zich ertoe om zich te gedragen naar de (bedrijfs)politiek en (bedrijfs)cultuur aangenomen door Jobs4Tourism en deze ook na te leven en zich hiermee verbonden te verklaren. Deze (bedrijfs)politiek en (bedrijfs)cultuur worden hetzij expliciet hetzij bij wijze van verwijzing in deze Voorwaarden weergegeven. Jobs4Tourism houdt zich het recht voor om ten allen tijde aanpassingen aan te brengen aan deze (bedrijfs)politiek en (bedrijfs)cultuur, aan de “look and feel” an de functionaliteit van de Site en/of de diensten aangeboden d.m.v. deze Site.

2. Relatie tussen Jobs4Tourism and de Kandidaat

 • Met betrekking tot de (onder)handelingen die worden gesteld tussen de Kandidaten en de Werkgevers, heeft de Site enkel de functie van een message-board waar Kandidaten hun gegevens kunnen achterlaten met het doel een geschikte vacature te vinden. Jobs4Tourism is op geen enkele wijze betrokken in daadwerkelijke (onder)handelingen van en/of tussen Kandidaten en Werkgevers.
 • In het geval er een dispuut ontstaat tussen de Kandidaat en één of meerdere Werkgevers, doet de Kandidaat afstand om enige vordering tot vrijwaring tegen en/of verzoek tot gedwongen tussenkomst vanwege Jobs4Tourism (en elke mogelijke agent van haar alsmede haar werknemers) m.b.t. alle en elke vordering, eis en schadevordering (directe en/of indirecte) van welk aard ook, gekend en ongekend, voorzienbaar en/of onvoorzienbaar, medegedeelde en/of niet-medegedeelde, die haar oorzaak kent in een dergelijk dispuut, en dit gezien Jobs4Tourism niet betrokken is in de relatie Kandidaat-Werkgever.
 • Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat Jobs4Tourism niet beschouwd kan en/of zal worden als een interim-kantoor en dat de Kandidaat niet wordt beschouwd en/of zal beschouwd worden als tijdelijke werknemer in haar relatie tot Jobs4Tourism.

3. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en andere informatie

 • Jobs4Tourism verbindt zich ertoe alle commercieel redelijke stappen te nemen om de informatie meegedeeld door Kandidaat confidentieel en veilig te behandelen, en dergelijke informatie enkel te gebruiken in het kader van de doelstellingen van deze Site en/of als weergegeven in de Voorwaarden.
 • De Kandidaat verklaart zich uitdrukkelijk akkoord en aanvaardt dat het doel van deze Site gelegen is in carrièrebevordering en het proces van vacature-invulling.
 • De Kandidaat is er zich van bewust dat de informatie die hij/zij dient weer te geven in het registratie formulier tweeledig is. Enerzijds is de Kandidaat gehouden om zichzelf te identificeren door het weergeven van “Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” (inhoudende familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres en referenties van zijn/haar huidige werkgever). Anderzijds is de Kandidaat gehouden om “Niet-Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” weer te geven (inhoudende geboortedatum, postadres, stad, talenkennis, algemene kennis, vorming en werkervaring).
 • Jobs4Tourism verbindt zich ertoe de “Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” niet aan derden mee te de delen, zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming hiertoe van de Kandidaat, tenzij het noodzakelijk is om:
  • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten
  • De naleving van de Voorwaarden veilig te stellen De Kandidaten zelf te beschermen
  • De eigendomsrechten van Jobs4Tourism te verdedigen en/of vrijwaren
  • De dienstverlening te waarborgen aan de Kandidaten en de Werkgevers zoals weergegeven in deze Voorwaarden (meer specifiek, maar niet limitatief, zoals weergegeven in artikel 3.2. van deze Voorwaarden)
 • De Kandidaat verklaart zich akkoord en geeft er zich rekenschap van dat de “Niet-Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” mogen verzameld en anoniem uitgewisseld worden (aan de filialen, partners en agenten van Jobs4Tourism) in het licht van het beter begrijpen hoe en welke soort Kandidaten gebruik maken van de Site en om Jobs4Tourism toe te laten de vormgeving en de functionaliteit van de Site te optimaliseren.
 • Elke Kandidaat is verantwoordelijk om de gevraagde gegevens in te brengen op de Site en de Site heeft als enige functie een passieve informatiestroom te verzorgen. Jobs4Tourism houdt zich echter het recht voor om elke handeling te stellen die zijzelf nuttig of noodzakelijk acht m.b.t. de ingebrachte gegevens, indien Jobs4Tourism de overtuiging is toegedaan dat het niet-stellen van een dergelijke handeling als gevolg zal hebben dat de Site de diensten (in zijn geheel of gedeeltelijk) dreigt te verliezen van zijn Internet Service Providers en/of enige andere leveranciers.
 • Bij de registratie van de Kandidaat en het gebruikmaken van Jobs4Tourism, zullen sommige gegevens m.b.t. zijn/haar activiteiten/handelingen automatisch worden geregistreerd als weergegeven hierboven. In navolging van de Belgische Wet van 8 December 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden de bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht van dit gebruik. De bevoegde commissie heeft het volgende registratienummer toegekend: 002235552. De Kandidaten dienen er zich er rekenschap van te geven dat ze kunnen gebruik maken van de rechten zoals weergegeven in de vernoemde wet van 8 december 1992 zoals geamendeerd bij Wet van 11 december 1998 alsmede enige andere/toekomstige amenderingaan vernoemde wet.

4. Toegang, Werking en Aantasting van de Site door de Kandidaten

 • Toegang tot het registratie formulier is enkel mogelijk door gebruik te maken van de persoonlijke gebruikersnaam en paswoord van een Kandidaat. De Kandidaat is dan ook als enige verantwoordelijk om zijn/haar gebruikersnaam en paswoord vertrouwelijk te houden. Elke handeling verricht onder de persoonlijke registratie van de Kandidaat zijn zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en dienen dan ook enkel plaats te vinden onder zijn/haar toezicht. Jobs4Tourism kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval een derde partij zich toegang verschaft tot het registratie formulier van de Kandidaat door gebruik te maken van de gebruikersnaam en paswoord van de desbetreffende Kandidaat. Alhoewel Werkgevers geen toegang tot het databestand van de Kandidaten hebben, kan Jobs4Tourism niet uitsluiten dat een Werkgever, zonder toestemming daartoe te hebben verkregen, tracht toegang te verkrijgen tot vernoemd bestand.
 • Jobs4Tourism voorziet voor de Kandidaat de mogelijkheid om rechtstreeks in te gaan op een vacature (Job Offer) als weergegeven door de Werkgever. Door het stellen van deze handeling, geeft de Kandidaat expliciet zijn toestemming om zijn persoonlijke gegevens vrij te geven aan de Werkgever. Jobs4Tourism draagt geen verantwoordelijkheid noch m.b.t. het behoud en het verder gebruik van deze persoonlijke vrijgegeven gegevens aan dergelijke personen, noch voor de gebruiken m.b.t. de persoonlijke levenssfeer die dergelijke personen erop nahouden.
 • De Kandidaat dient zich er rekenschap van te geven dat de Werkgever het recht heeft om de inhoud van voorwaarden van een vacature (Job Offer) gedeeltelijk aan te passen/te veranderen nadat de vacature werd weergegeven op de Site.
 • Jobs4Tourism heeft het recht de Kandidaat te berichten of informatiebrieven over te maken en zodoende de Kandidaat te wijzen op nieuwe functies, technische aanpassingen, veranderde functies. Jobs4Tourism heeft eveneens het recht de Kandidaat te contacteren m.b.t. gebruikersonderzoeken met als voorwerp de Site met het oog op de optimalisatie van de vormgeving en functionaliteit van de Site. Alhoewel Jobs4Tourism geen ongevraagde informatie zal versturen (d.m.v. e-mail of andere communicatiemiddelen) naar de Kandidaat, behalve in die gevallen hierboven weergegeven, bestaat er tot op heden geen technologie die toelaat om te verzekeren dat de Kandidaat niet wordt geconfronteerd met ongevraagde informatieverstrekking. Jobs4Tourism raadt dan ook de Kandidaat aan om voorzichtig om te springen met het on-line verstrekken van zijn/haar e-mail adres.
 • De Kandidaat verbindt zich ertoe om niet te betrachten zich, zonder toelating hiertoe, toegang te verschaffen tot de functionaliteit en operationele systemen, tot de databestanden, gehouden door Jobs4Tourism en dit met eender welk middel zoals (maar niet limitatief) hacking en/of valsheid in gebruikersnaam en paswoord.
 • Jobs4Tourism houdt zich het recht voor om toegang te ontzeggen tot de Site en het gebruik van de Site aan personen (persoonlijke en juridische) dewelke Jobs4Tourism discretionair beschouwt als ongepast tot toegang en gebruik van de Site. Verder heeft Jobs4Tourism het discretionair recht om ten allen tijde de toegang tot de Site voor dergelijke personen geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, en zonder dat dit gevolg kan geven aan enige aansprakelijkheidsvordering.
 • Het is Kandidaten verboden om gebruik te maken van eender welk middel, software of procedure om de werking van de Site te verhinderen of te trachten te verhinderen. Het is de Kandidaten tevens verboden om handelingen te stellen die een onverantwoorde en/of disproportionele omvangrijke aantasting inhouden op de infrastructuur van de Site.
 • De Kandidaat mag zijn registratie ten allen tijde beëindigen en/of aanpassen.

5. Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten

 • De inhoud, organisatie, grafische elementen, databestanden, software, geluid, vormgeving, merken en enige andere elementen geïntegreerd op de Site worden beschermd door de van toepassing zijnde wetgeving m.b.t. octrooien, auteursrecht, merken en enige andere wetgeving (inhoudende, maar echter niet limitatief deze van intellectueel rechtelijke aard). Het enige gebruik dat van deze elementen mag gemaakt worden wordt in deze Voorwaarden weergegeven. Dienvolgens is het verveelvoudigen, verdelen, openbaar maken, publiceren, en/of op enige andere manier te gebruiken (anders dan hierin toegelaten) van deze elementen niet toegelaten. Kandidaten verwerven allerminst enige eigendomsrechten en/of licentierechten op de elementen geïncorporeerd in de Site en/of verworven d.m.v. de Site.
 • Jobs4Tourism beschouwd zichzelf niet als eigenaar van de materialen die de Kandidaat verstrekt, meedeelt, oplaadt (uploads), weergeeft en/of inbrengt. Deze materialen bestaat uit (niet limitatief) ideeën, suggesties en commentaren…Echter, door het verstrekken, meedelen, opladen (uploaden), weergeven en/of inbrengen van dergelijke materialen, verleent de Kandidaat aan Jobs4Tourism, haar filialen, agenten en partners het recht om deze materialen te gebruiken inhoudende, doch niet limitatief, het recht om dergelijke materialen publiek te maken, te verveelvoudigen, te reproduceren, te verdelen, door te zenden, aan te passen en te herbewerken; en het recht om haar naam weer te geven in relatie met de materialen die de Kandidaat heeft verstrekt, meegedeeld, opgeladen (ge-uploaded), weergegeven en/of ingebracht. Jobs4Tourism is niet gehouden om enige pecuniaire compensatie te voorzien m.b.t. het hierboven weergegeven toegelaten gebruik. Verder is Jobs4Tourism niet gehouden om dergelijke materialen te gebruiken of uit te geven en heeft Jobs4Tourism het recht dergelijke materialen ten allen tijde te verwijderen. Door het verstrekken, meedelen, opladen (uploaden), weergeven en/of inbrengen van dergelijke materialen, waarborgt de Kandidaat dat hij/zij eigenaar of rechthebbende is van de rechten die deel uitmaken van de materialen als hierboven beschreven, met inbegrip van (niet limitatief) alle rechten in hoofde van de Kandidaat om dergelijke materialen mee te delen, op te laden (upload), weer te geven en/of in te brengen op de Site.
 • Jobs4Tourism is een merk van Jobs4Tourism en weerhoudt dan ook alle rechten tot het gebruik ervan. Al de andere weergegeven op deze Site productmerken, dienstmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

6. Reclame, Links and Inhoud van derde partijen

 • Jobs4Tourism heeft het discretionaire recht om advertenties en/of promoties weer te geven op de Site. Jobs4Tourism zal hiervoor gelden ontvangen, maar draagt niet de minste verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, of aansprakelijkheid dat het gevolg is van het gebruik door Kandidaat van dergelijke advertenties en/of promoties. Jobs4Tourism waarborgt dan ook geenszins de waarachtigheid en accuraatheid van dergelijke advertenties en promoties. Verder houdt het weergeven van de advertenties en promoties ook geen enkel goedkeuring, aansporing, verwerping in van de advertenties en promoties en/of de entiteiten verbonden met deze advertenties en promoties.
 • Jobs4Tourism draagt geen verantwoordelijkheid voor policy gehanteerd door gelinkte site m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Aansprakelijkheid Jobs4Tourism

 • Jobs4Tourism heeft geen verplichting tot het bijwerken en aanpassen van informatie of stellingen zoals weergegeven op de Site. Dit brengt met zich mee dat dergelijke informatie of stellingen niet kan/mag aanzien worden als actueel op het tijdstip dat de Kandidaat gebruik maakt van de Site. Verder is het mogelijk dat elk gedeelte van de informatie en materialen weergegeven op deze Site behept is met technische onjuistheden of typografische fouten. De Kandidaat dient zich er rekenschap van te geven dat veranderingen aan de Site ten allen tijde, en zonder mededeling aan de Kandidaat, kunnen worden doorgevoerd.
 • Jobs4Tourism waarborgt de accuraatheid, volledigheid en/of gebruiksmogelijkheden niet van de informatie weergegeven op de Site.
 • Jobs4Tourism waarborgt niet dat de functionaliteit weergegeven in de materialen/informatie van de Site niet zal worden onderbroken of vrij is van gebreken, dat gebreken zullen worden aangepast, of dat de materialen/informatie, deze Site of de server, die de toegang mogelijk maakt tot de Site, vrij zijn van fouten, virussen, worms en/of enige andere schadeverwekkende componenten. De Kandidaat, en niet Jobs4Tourism, draagt de volledige kost van alle noodzakelijke diensten, reparaties, vervangingen en verbeteringen die het gevolg zij van bovenvermelde schadeverwekkende componenten.
 • In geen enkel geval, inhoudende (maar niet limitatief) ernstige tekortkoming, zal Jobs4Tourism kunnen aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade [op welke wijze ook veroorzaakt met inbegrip van (maar niet limitatief) winstderving, verlies van gebruiksgenot, verlies van omzet, juridisch procedure, ….] die haar basis vindt in contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid of enige andere aansprakelijkheid en die het gevolg is van het gebruik, en/of de onmogelijkheid van gebruik, van de Site of enige gedownloade materialen/informatie zélfs indien Jobs4Tourism of één van haar verantwoordelijken werd op de hoogte gebracht van de mogelijkheid/voorzienbaarheid van dergelijke schade.
 • De beperkingen van de schadeaansprakelijkheid zoals weergegeven hierboven is de basis voor het gebruik van de Site en van deze Voorwaarden De informatie en de diensten zouden immers niet verleend worden door Jobs4Tourism in het geval zij niet haar dusdanige aansprakelijkheid kon uitsluiten.
 • Indien de van toepassing zijnde wetgeving niet de uitsluiting van de aansprakelijkheid als hierboven voorzien zou toelaten, dan zal de uitsluiting niet gelden voor de desbetreffende Kandidaat.

8. Overige

 • Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit de Voorwaarden, zijn met uitsluiting van andere rechtsinstanties bevoegd de rechtbanken (met inbegrip van de vredegerechten) van het Gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dient het Belgisch recht te worden toegepast.
 • Ingeval een of meerdere zinnen, zinsneden, bepalingen, afdelingen of artikels van deze Voorwaarden nietig worden bevonden of in strijd met een toepasselijke dwingende wet, blijven de overige bepalingen geldig, zo lang ten minste de essentiële doelen van deze Voorwaarden bepaald en uitgevoerd kunnen worden. Indien enig deel van deze Voorwaarden door de bevoegde overheid beschouwd wordt als te veelomvattend, zal die bepaling afdwingbaar en uitvoerbaar zijn tot de hoogst mogelijke graad die door de wet toegelaten is. Als enig deel van deze Voorwaarden onafdwingbaar mocht blijken te zijn, verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw over vervangende clausules te onderhandelen, die de oorspronkelijke intentie van de ongeldige bepaling van deze Voorwaarden zoveel mogelijk te bewaren.
 • Het door een Partij niet inroepen van een verplichting weergegeven in deze Voorwaarden jegens de andere Partij, houdt geenszins het verwerpen in van dergelijke verplichting en deze verplichting kan dan ook op een later tijdstip steeds worden ingeroepen.
 • De tussentitels in deze Voorwaarden dienen alleen om het opzoeken te vergemakkelijken en definiëren, beschrijven, vergroten of begrenzen op geen enkele manier het toepassingsgebied of de bedoeling van deze Voorwaarden of de bedoeling van gelijk welke bepaling van deze Voorwaarden.
 • Gelieve te noteren dat, op basis van het uitvoerend besluit van het decreet van 13.04.1999 verwijzend naar de vergunning van rekruteringskantoren, Jobs4Tourism is vrijgesteld van de verplichting van een voorafgaande vergunning. Voor verdere informatie verwijzen wij U naar de website www.vlaanderen.be/werk Klik op“erkenning bureaus voor private arbeidsbemiddeling”.