Privacy en bescherming van de ontvangen informatie

Jobs4Tourism verbindt zich ertoe alle commercieel redelijke stappen te nemen om de informatie meegedeeld door Kandidaat confidentieel en veilig te behandelen, en dergelijke informatie enkel te gebruiken in het kader van de doelstellingen van deze Site en/of als weergegeven in de Voorwaarden.
 

De Kandidaat verklaart zich uitdrukkelijk akkoord en aanvaardt dat het doel van deze Site gelegen is in carrièrebevordering en het proces van vacature-invulling.
 

De Kandidaat is er zich van bewust dat de informatie die hij/zij dient weer te geven in het registratie formulier tweeledig is. Enerzijds is de Kandidaat gehouden om zichzelf te identificeren door het weergeven van “Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” (inhoudende familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres en referenties van zijn/haar huidige werkgever). Anderzijds is de Kandidaat gehouden om “Niet-Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” weer te geven (inhoudende geboortedatum, postadres, stad, talenkennis, algemene kennis, vorming en werkervaring).
 

Jobs4Tourism verbindt zich ertoe de “Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” niet aan derden mee te de delen, zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming hiertoe van de Kandidaat, tenzij het noodzakelijk is om:

  • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten
  • De naleving van de Voorwaarden veilig te stellen
  • De Kandidaten zelf te beschermen
  • De eigendomsrechten van Jobs4Tourism te verdedigen en/of vrijwaren
  • De dienstverlening te waarborgen aan de Kandidaten en de Werkgevers zoals weergegeven in deze Voorwaarden (meer specifiek, maar niet limitatief, zoals weergegeven in artikel 3.2. van deze Voorwaarden)
     

De Kandidaat verklaart zich akkoord en geeft er zich rekenschap van dat de “Niet-Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” mogen verzameld en anoniem uitgewisseld worden (aan de filialen, partners en agenten van Jobs4Tourism) in het licht van het beter begrijpen hoe en welke soort Kandidaten gebruik maken van de Site en om Jobs4Tourism toe te laten de vormgeving en de functionaliteit van de Site te optimaliseren.
 

Elke Kandidaat is verantwoordelijk om de gevraagde gegevens in te brengen op de Site en de Site heeft als enige functie een passieve informatiestroom te verzorgen. Jobs4Tourism houdt zich echter het recht voor om elke handeling te stellen die zijzelf nuttig of noodzakelijk acht m.b.t. de ingebrachte gegevens, indien Jobs4Tourism de overtuiging is toegedaan dat het niet-stellen van een dergelijke handeling als gevolg zal hebben dat de Site de diensten (in zijn geheel of gedeeltelijk) dreigt te verliezen van zijn Internet Service Providers en/of enige andere leveranciers.
 

Bij de registratie van de Kandidaat en het gebruikmaken van Jobs4Tourism, zullen sommige gegevens m.b.t. zijn/haar activiteiten/handelingen automatisch worden geregistreerd als weergegeven hierboven. In navolging van de Belgische Wet van 8 December 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden de bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht van dit gebruik. De bevoegde commissie heeft het volgende registratienummer toegekend: 002235552. De Kandidaten dienen er zich er rekenschap van te geven dat ze kunnen gebruik maken van de rechten zoals weergegeven in de vernoemde wet van 8 december 1992 zoals geamendeerd bij Wet van 11 december 1998 alsmede enige andere/toekomstige amendering aan vernoemde wet..